Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden


KvK 84291214

WIA Specialist hanteert de volgende leveringsvoorwaarden.

Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.         Opdrachtgever: de partij (respectievelijk hun rechtsopvolgers) die de opdracht geeft.
2.         Opdrachtnemer: WIA Specialist.
3.         Opdracht: de schriftelijke opdracht tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden (zie ook art. 1.8)
4.         Werkzaamheden: advisering op het gebied van kostenbesparingen en subsidies en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn, doch in ieder geval omvattende die werkzaamheden zoals uitdrukkelijk in de opdracht vermeld.
5.         Subsidieverstrekker: instantie die (geld)middelen ter beschikking stelt en/of regelgeving uitvoert ter bevordering, stimulering, ondersteuning etc. van activiteiten.
6.         Kostenbesparing: een daadwerkelijk voordeel dat niet ter beschikking wordt gesteld door een subsidieverstrekker, maar wordt verkregen door het toepassen van regelgeving met als doel het bewerkstelligen van een vermindering van gemaakte of te maken kosten, dan wel het realiseren van een positief effect op het budget, alsook een door de subsidieverstrekker afgegeven verklaring op grond waarvan een recht wordt verkregen op gehele of gedeeltelijke vrijstelling van wettelijke verplichtingen. Hiermee samenhangend valt ook de vergoeding voor indienen van bezwaar.
7.         Opdrachtbevestiging: een opdrachtbevestiging of machtiging kan als een contract/ overeenkomst worden beschouwd als deze door beide partijen is ondertekend. Opdrachtnemer mag ervan uit gaan dat de contactpersoon cq ondertekenaar van de Opdrachtgever gerechtigd is om verbintenissen te ondertekenen zodat de verbintenis als geautoriseerd en bindend kan worden beschouwd. Alle aanbiedingen, offertes en dergelijke van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een opdracht komt pas tot stand zodra opdrachtnemer de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever heeft ontvangen. Opdrachtnemer heeft het recht het aanbod binnen 10 dagen na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.
8.         Subsidie: een daadwerkelijk voordeel dat ter beschikking van de Opdrachtgever wordt gesteld door de subsidieverstrekker, alsook direct of indirect met de subsidie samenhangend ander voordeel, hoe ook genaamd, waaronder bijvoorbeeld begrepen aan de Opdrachtgever verschuldigde heffingsrente.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1.         De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of machtiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
2.         Offertes en overeenkomsten van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever ten tijde van de het tot stand komen van de offertes en overeenkomsten, is verstrekt.
3.         De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4.         Mondeling en/of telefonisch gemaakte afspraken zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend indien Opdrachtnemer deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering
1.         De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door de Opdrachtgever te verstrekken documenten en gegevens, die de Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht tijdig en in de gewenste vorm in het bezit van de Opdrachtnemer komen. De Opdrachtgever zal geen opdrachten geven aan derden, die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, zonder overleg met de Opdrachtnemer.
2.         Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3.         De Opdrachtnemer zal zich inspannen de te leveren diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de kwaliteitseisen, zoals omschreven in de opdracht, en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Daarnaast zal de Opdrachtnemer zich inspannen de werkzaamheden overeenkomstig de planning en binnen de overeengekomen tijd uit te voeren. Opdrachtnemer zal die inspanningen verrichten die onder de gegeven omstandigheden op grond van de opdracht van haar kan worden verlangd, maar staat niet in voor het bereiken van een tastbaar of gewenst resultaat.
4.         Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de opdracht niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de (subsidie)verstrekkende instantie, worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Duurt de betreffende oorzaak langer dan 6 maanden voort dan geeft dit aan Opdrachtnemer het recht deze opdracht op te zeggen.
5.         Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen of derden de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
6.         Opdrachtgever dient voor de tijdige verzending van de door Opdrachtnemer aangeleverde stukken zorg te dragen. In het bijzonder ten aanzien van advisering over subsidies en kostenbesparingen is Opdrachtgever gehouden om de voor het verkrijgen van de subsidie dan wel het effectueren van de kostenbesparing benodigde stukken tijdig bij derden (bijv. de subsidieverstrekker) in te dienen.
7.         De Opdrachtgever is gehouden om werkzaamheden met betrekking tot de opdracht uitsluitend en alleen door Opdrachtnemer te laten verrichten. Tenzij in de opdracht anders overeengekomen, verplicht Opdrachtgever zich gedurende de loop van de opdracht geen andere externe organisatie dan Opdrachtnemer de werkzaamheden, zoals in de opdracht vermeld, te laten verrichten.
8.         Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeren als een kostenbesparing wordt gerealiseerd of een subsidie wordt toegezegd. Dit geldt ook als een bezwaar of subsidieaanvraag wordt afgewezen.

Artikel 5 Geheimhouding
1.         Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2.         Behoudens toestemming van de Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3.         Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van offertes, opdrachtbevestigingen, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4.         In afwijking van art. 5 lid 1 tot en met 3 is het de Opdrachtnemer toegestaan om ten behoeve van commerciële doeleinden beperkte gegevens van de Opdrachtgever te gebruiken. Hierbij kan worden gedacht aan de naam inclusief logo van de Opdrachtgever, de omvang van subsidiebedragen en kostenbesparingen, de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de Opdrachtgever en dergelijke. Deze gegevens kunnen bij andere klanten worden genoemd alsmede kunnen deze gegevens op de website van de Opdrachtnemer worden vermeld of in een folder worden opgenomen. Vorenstaande gegevens kunnen nooit betrekking hebben op personeelsgegevens en/of klantengegevens. De Opdrachtnemer mag de Opdrachtgever als referentie gebruiken, behalve als specifiek is overeengekomen dat de Opdrachtgever hier geen toestemming voor geeft.

Artikel 6 Intellectuele eigendommen
1.         Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever.
2.         Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan daardoor alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
3.         Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Kosten en tarieven
1.         Alle door de Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en omvatten slechts wat in de overeenkomst / offerte wordt gespecificeerd.
2.         Indien Opdrachtnemer, zonder in de overeenkomst uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, andere diensten op zich heeft genomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
3.         Tussentijdse veranderingen van het niveau van lonen en kosten, die Opdrachtnemer noodzaakt tot verandering van de tarieven, zullen worden doorberekend.
4.         De gelden, zo nodig vermeerderd met kosten van ingeschakelde derden worden per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
5.         In het geval van No Cure No Pay wordt de pay berekend over de cure van de ‘gerepareerde’ jaren met terugwerkende kracht én toekomstige jaren. De pay bedraagt 25% van de cure behalve als schriftelijk uitdrukkelijk andere voorwaarden zijn afgesproken.

Artikel 8. Betaling
1.         Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 28 dagen na factuurdatum. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enig (financieel) nadeel samenhangend met door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht te verrekenen of anderszins te verhalen op Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2.         Indien Opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer een rente van 1% per maand in rekening te brengen gerekend voor elke maand of gedeelte daarvan dat de betalingsoverschrijding plaatsvindt, tot de datum van complete voldoening.
3.         Verschuldigdheid van het honorarium aan de Opdrachtnemer ontstaat eveneens indien Opdrachtgever zonder toestemming van Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, besluit tot het niet indienen, intrekken of niet voortzetten van een subsidieaanvraag dan wel het niet effectueren, intrekken of niet voortzetten van een kostenbesparende mogelijkheid. Hier bedoelde verschuldigdheid geldt eveneens indien door toedoen of nalatigheid voor de Opdrachtgever of door haar ingeschakelde personen, een subsidie of kostenbesparende mogelijkheid niet tijdig of correct bij derden wordt ingediend.
4.         Als de werkingsduur van de toegezegde subsidie of kostenbesparing zich uitstrekt voorbij het moment van beëindiging van de opdracht blijft Opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de daaruit nog voort te vloeien voordelen het overeengekomen honorarium aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.         Indien op het moment dat de opdracht eindigt nog subsidieaanvragen bij de subsidieverstrekker in behandeling zijn, dan wel door Opdrachtnemer voorbewerkte kostenbesparende mogelijkheden nog niet zijn geëffectueerd, dan blijft Opdrachtnemer gerechtigd terzake van de daaruit nog voort te vloeien voordelen de overeengekomen vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.         Ten aanzien van door Opdrachtnemer tijdens de duur van de opdracht gesignaleerde subsidie en kostenbesparende mogelijkheden, die pas na het einde van de opdracht kunnen worden ingediend blijft Opdrachtnemer gerechtigd van de daaruit nog voort te vloeien voordelen de overeengekomen vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.         Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
8.         Is de Opdrachtgever in gebreke bij het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment van ontvangst van de betaling.
9.         Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 9 Reclames
1.         Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2.         Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3.         Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame (zie hiervoor ook artikel 8) heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte kosten, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever al betaalde kosten.

Artikel 10 Leveringstermijn
1.         Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
2.         De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde termijn.

Artikel 11 Opzegging
1.         De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde, dan wel onbepaalde tijd zoals nader overeengekomen in de betreffende opdracht.
2.         Met betrekking tot opdrachten voor onbepaalde tijd geldt een wederzijds in acht te nemen opzegtermijn van twee maanden. Wanneer één der partijen de opdracht wenst te beëindigen dan dient dit, met inachtneming van het vorenstaande, per aangetekende brief aan de andere partij te worden meegedeeld.
3.         Met betrekking tot opdrachten voor bepaalde tijd geldt een automatische verlenging van steeds één jaar wanneer niet uiterlijk twee maanden voor de afloopdatum van de opdracht door één van de partijen te kennen is gegeven de opdracht te willen beëindigen. Wanneer één van beide partijen de opdracht wenst te beëindigen dan dient dit met inachtneming van het vorenstaande, per aangetekende brief aan de andere partij te worden meegedeeld.
4.         Indien tot (tussentijdse) opzegging door de Opdrachtgever is overgegaan, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een winstderving bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Deze winstderving betreft de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden maar bedraagt minimaal één derde deel (1/3) van de te verwachten opbrengsten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1.         Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag zoals in lid 2 van deze bepaling is vastgelegd.
2.         Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot een maximum van éénmaal het bedrag van de door Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht ontvangen gelden over de laatste 2 maanden, echter maximaal € 50.000,-.
3.         Een reeks van samenhangende schades wordt als één schade beschouwd.
4.         Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
5.         Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, aanvullende schade, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie en schade van derden, is uitgesloten.
6.         De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming van een opdracht ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
7.         Bijkomende voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
8.         De in de vorige leden van deze bepaling neergelegde toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Artikel 13 Vervaltermijn
Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na 3 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14 Conversie
Indien op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 15 Strijdige clausules
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze
1.         Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.         Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.
3.         In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.