FAQ

De werkgever kan dit gedeeltelijk zelf, zoals het bewaken van de termijnen van herkeuringen. Echter, de werkgever heeft geen inzage in het medisch dossier, waardoor per definitie informatie ontbreekt om medisch inhoudelijk bezwaar te maken. De werkgever ontbeert de middelen om de UWV-arts kwalitatief te controleren.

UWV heeft WIA Specialist erkend als professioneel rechtshulpverlener om namens de werkgever kennis te nemen van medische gegevens van werknemers. Als werkgever heb je geen toegang tot de medische gegevens, maar je mag deze wel laten controleren door een professioneel  rechtshulpverlener. WIA Specialist deelt nooit medische gegevens met werkgevers, maar kan zo wel namens de werkgever een casus inhoudelijk beoordelen.

De bedrijfsarts mag niet als belangenbehartiger voor de werkgever acteren; de artsen van WIA Specialist mogen dit wel. Daarmee heeft WIA Specialist mogelijkheden die een arbo-arts/bedrijfsarts, juist vanwege zijn functie binnen de organisatie, niet kan (en mag!) hebben.

Nee, de werkgever loopt door het handelen van WIA Specialist geen financieel risico. Sterker nog, zonder interventie van WIA Specialist is de kans 9 op 10 dat de werkgever te veel blijft betalen.

WIA Specialist onderzoekt of UWV een medewerker in de goede regeling geplaatst heeft. In de meeste situaties blijkt dat iemand i.p.v. in de WGA in de IVA thuishoort. In dat geval ontvangt de medewerker een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (i.p.v. 70% bij de WGA). Soms blijkt na onderzoek dat een ex-medewerker minder arbeidsongeschikt is. In dat geval wordt de uitkering van de medewerker ook lager. Echter, UWV voert dit pas 24 maanden na het besluit door (de zogenaamde gewenningsperiode), terwijl de toerekening aan de werkgever wel al aangepast wordt.

WIA Specialist heeft haar systeem, beveiligde omgeving en verwerking van persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG ingericht. WIA Specialist hecht grote waarde aan een juiste en rechtmatige uitvoering van haar werkzaamheden. WIA Specialist gebruikt uitsluitend de gegevens die nodig zijn de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Nee dat hoeft niet. Werkgevers mogen zelf maar beperkt de (medische) gegevens van (ex-)werknemers inzien, maar bijzondere gemachtigden zoals WIA Specialist mogen dit wel namens de werkgever, mits de medische gegevens niet met de werkgever worden gedeeld. Als gemachtigd professioneel rechtshulpverlener verwerkt WIA Specialist voor werkgevers (bijzondere) persoonsgegevens. De bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt conform Artikel 9 lid 2 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de werkgever of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt.

 

Jazeker. Het subsidiebureau heeft waarschijnlijk onderzocht of de Belastingdienst de WGA-premie onterecht te hoog heeft vastgesteld. Het subsidiebureau onderbouwt dit met administratieve en rekenkundige argumenten, en hiermee kan de WGA-premie gereduceerd worden. Echter, de toegevoegde waarde van de medisch juridische argumenten is minstens zo groot als de impact van de administratieve en rekenkundige argumenten.

WIA Specialist is sinds 2010 actief en heeft inmiddels duizenden casussen succesvol afgerond. Van de casussen die wij onder onze hoede hebben, is ons succespercentage inmiddels 83%. 

Iedere werkgever met globaal meer dan 70 medewerkers kan een beroep doen op WIA Specialist. Enige voorwaarde is dat een organisatie bij UWV verzekerd is, of dat een organisatie zuiver eigenrisicodrager is. Als je het WGA-risico bij een private verzekeraar hebt ondergebracht, is onze dienstverlening niet van toepassing.

WIA Specialist factureert alleen bij succes (25% van de besparing). Voor gevoerde procedures die niet leiden tot financieel voordeel, brengt WIA Specialist geen kosten in rekening.

Nee, wij werken in een gesloten proces met UWV. De enige inspanning van de werkgever is het toegankelijk maken van beperkte informatie (zoals de beschikking Werhervattingskas en WIA beslissingen), en WIA Specialist aanstellen als gemachtigde om UWV te controleren. Dat is alles.