FAQ

De werkgever kan dit gedeeltelijk zelf, zoals het bewaken van de termijnen van herkeuringen. Echter, de werkgever heeft geen inzage in het medisch dossier, waardoor per definitie informatie ontbreekt om medisch inhoudelijk bezwaar te maken. De werkgever ontbeert de middelen om de UWV-arts kwalitatief te controleren.

De bedrijfsarts mag niet als belangenbehartiger voor de werkgever acteren; de artsen van WIA Specialist mogen dit wel. Daarmee heeft WIA Specialist mogelijkheden die een arbo-arts/bedrijfsarts, juist vanwege zijn functie binnen de organisatie, niet kan (en mag!) hebben.

Nee, de werkgever loopt door het handelen van WIA Specialist geen financieel risico. Sterker nog, zonder interventie van WIA Specialist is de kans 9 op 10 dat de werkgever te veel blijft betalen.

UWV heeft WIA Specialist erkend als professioneel rechtshulpverlener. Als gemachtigde van werkgevers heeft WIA Specialist daarom toegang tot de medische gegevens van betrokken (ex-)medewerkers aan het UWV. Deze informatie wordt uitgewisseld tussen WIA Specialist en (de artsen van) het UWV. De (ex-)werkgevers van betrokken medewerkers hebben geen toegang tot deze privacy gevoelige informatie.

WIA Specialist onderzoekt of UWV een medewerker in de goede regeling geplaatst heeft. In de meeste situaties blijkt dat iemand i.p.v. in de WGA in de IVA thuishoort. In dat geval ontvangt de medewerker een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (i.p.v. 70% bij de WGA). Soms blijkt na onderzoek dat een ex-medewerker minder arbeidsongeschikt is. In dat geval wordt de uitkering van de medewerker ook lager. Echter, UWV voert dit pas 24 maanden na het besluit door (de zogenaamde gewenningsperiode), terwijl de toerekening aan de werkgever wel al aangepast wordt.

Jazeker. Het subsidiebureau heeft waarschijnlijk onderzocht of de Belastingdienst de WGA-premie onterecht te hoog heeft vastgesteld. Het subsidiebureau onderbouwt dit met administratieve en rekenkundige argumenten, en hiermee kan de WGA-premie gereduceerd worden. Echter, de toegevoegde waarde van de medisch juridische argumenten is minstens zo groot als de impact van de administratieve en rekenkundige argumenten.

WIA Specialist is sinds 2010 actief en heeft inmiddels duizenden casussen succesvol afgerond. Van de casussen die wij onder onze hoede hebben, is ons succespercentage inmiddels 83%. 

Iedere werkgever met globaal meer dan 70 medewerkers kan een beroep doen op WIA Specialist. Enige voorwaarde is dat een organisatie bij UWV verzekerd is, of dat een organisatie zuiver eigenrisicodrager is. Als je het WGA-risico bij een private verzekeraar hebt ondergebracht, is onze dienstverlening niet van toepassing.

WIA Specialist factureert alleen bij succes (25% van de besparing). Voor gevoerde procedures die niet leiden tot financieel voordeel, brengt WIA Specialist geen kosten in rekening.

De werkgever stelt WIA Specialist aan als gemachtigde om UWV te controleren. Vervolgens bewaakt WIA Specialist de wettelijke termijnen, houdt contact met het UWV, ziet toe op herkeuringen, verzorgt alle correspondentie en noodzakelijke administratie, tekent medisch inhoudelijk bezwaar aan en beoordeelt de (voorgenomen) besluiten van het UWV, zowel medisch als juridisch. De enige inspanning van de werkgever is het toegankelijk maken van beperkte informatie (zoals de beschikking Werhervattingskas).