Op 10 oktober 2017 heeft het kabinet Rutte III het regeerakkoord gepresenteerd. Voor de WGA gaat er in de toekomst ook het een en ander veranderen:

  • de maximale termijn van verantwoordelijkheid voor werkgevers -en daarmee de toerekening aan deze werkgevers- gaat omlaag van 10 naar maximaal 5 jaar voor nieuwe instroom;
  • ook in geval van WGA 80-100 moet 50% van de (eventuele) resterende verdiencapaciteit worden benut (geldt alleen voor nieuwe instromers);
  • WIA-gerechtigden worden na het aanvaarden van een baan vijf jaar lang niet (her)beoordeeld op verdienvermogen (stimuleert werkhervatting);
  • het schattingsbesluit wordt gewijzigd voor nieuwe instromers. De eis van drie theoretische functies die elk ten minste drie (9 in totaal) keer vertegenwoordigd worden, wordt anders ingevuld. Straks moeten er nog steeds negen arbeidsplaatsen te vinden zijn, maar ongeacht de verdeling over aantallen functies. Hierdoor zullen minder mensen volledig arbeidsongeschikt worden verklaard.
  • Hoewel de maximale termijn waarin werkgevers de uitkering van een arbeidsongeschikte medewerker toegerekend krijgen voor de nieuwe instroom wordt gehalveerd, blijft het zaak om de juistheid van de toerekening te onderzoeken en zonodig bezwaar en beroep aan te tekenen. Dat geldt zeker voor de huidige arbeidsongeschikten die de basis voor uw schadelast vormen.

    Wanneer de plannen van het kabinet in zullen gaan, is nog onbekend. Er zullen dan eerst de nodige wetsvoorstellen door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen. Het centraal planbureau gaat uit van een ingangsdatum 2019 met effect op de premies in 2021.