Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. Het UWV heeft onderzocht bij welke groepen en waar in het proces van claimaanvraag tot WIA-toekenning deze stijging zich precies voordoet. Daarbij heeft het UWV rekening gehouden met veranderingen in het aantal WIA-verzekerden, hun leeftijd en geslacht. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

De stijging van de instroom in 2016 is geconcentreerd bij 2 groepen van WIA-verzekerden: werknemers (mensen die gedurende de hele wachttijd voor de WIA in loondienst waren) en WW’ers.
In 2016 stroomden bijna 23% meer WW’ers de WIA in dan in 2015. Deze stijging is voor 80% te verklaren doordat 2 jaar eerder het aantal mensen met een WW-uitkering in een vergelijkbare mate toenam. Daarnaast speelt een rol dat de WW’ers gemiddeld ouder en vaker vrouw zijn (10%). De laatste 10% stijging komt doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend.
De stijging van de WIA-instroom vanuit de werknemers is voor circa 25% te verklaren doordat werknemers gemiddeld steeds ouder zijn en doordat er steeds meer vrouwen werken. Voor ongeveer 25% komt de stijging doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend. Het resterende deel van de toename (circa 50%) komt doordat meer werknemers een WIA-uitkering aanvroegen. Waarom dat vaker gebeurde weten we niet. De ziekmelding, begeleiding en re-integratie in de eerste 2 ziektejaren is de verantwoordelijkheid van de werkgever en ligt daarmee buiten het gezichtsveld van UWV.
Waarom het toekenningspercentage in 2016 steeg, is onduidelijk. Er zijn door UWV geen uitvoeringstechnische oorzaken aan te wijzen voor de toename.
Het UWV weet niet waarom werknemers vaker een WIA-aanvraag deden of waarom het toekenningspercentage steeg.

De sterke stijging zullen we landelijk terug gaan zien bij het afgeven van de beschikkingen voor de premie Whk, eind dit jaar. Instroom in de WIA-WGA wordt grote ondernemingen doorberekend in de gedifferentieerde premie Whk, onderdeel WGA. Het blijft zaak de achterliggende gegevens te controleren.

Bron: UWV