Premieontwikkeling WGA
De WGA-premie stijgt licht in 2018: het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,74% in 2017 naar
0,75% in 2018. Het gemiddelde premiepercentage stijgt omdat de WGA nog in opbouw is. Van de bij
UWV verzekerde werkgevers krijgt 58% te maken met een daling van de WGA-premie, 21% met een
stijging en voor 22% blijft de premie gelijk.

Premieontwikkeling Ziektewet voor flexibele dienstverbanden
De premie Ziektewet stijgt in 2018: het gemiddelde percentage stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41%
in 2018. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij UWV verzekeren terwijl de
werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De eerste groep werkgevers
bestaat voornamelijk uit Uitzendwerkgevers met relatief hoge Ziektewetlasten. De tweede groep
bestaat juist uit werkgevers met voornamelijk vaste dienstverbanden met geringe of geen
Ziektewetlasten. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal hierdoor 26% met een daling en 73%
met een stijging van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor 1% blijft de premie Ziektewet gelijk.

Marktontwikkelingen WGA
In 2017 zijn 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van
€ 79 miljard. Dit is een daling ten opzichte van 2016 toen 54.000 werkgevers eigenrisicodrager waren
met een loonsom van € 82 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gedaald van 41% van
de loonsom in 2016 naar 38% van de loonsom in 2017.
Het aantal eigenrisicodragers is gehalveerd terwijl de daling van hun loonsom beperkt is. Hier liggen
twee ontwikkelingen aan ten grondslag. Veel kleine werkgevers hebben het eigenrisicodragerschap
beëindigd en zich publiek verzekerd bij UWV, terwijl juist een groep van voornamelijk grote
werkgevers eigenrisicodrager is geworden.
De eerste ontwikkeling is vrijwel zeker het gevolg van de samenvoeging van de verzekeringen WGA
voor vaste en flexibele dienstverbanden per 1 januari 2017 in het kader van de Wet BeZaVa.
Vermoedelijk is dit een eenmalige correctie in de markt op de nieuwe wet- en regelgeving. Alle private
WGA-verzekeringspolissen moesten vernieuwd en de benodigde garantieverklaringen uitgebreid
worden.
De tweede ontwikkeling is het gevolg van overige wijzigingen per 2017 in het kader van de Wet
verbetering hybride Markt WGA. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de overgangen tussen de publieke
verzekeraar UWV en de private verzekeraars te stroomlijnen. De eerste resultaten hiervan zijn
zichtbaar: in 2017 is ongeveer 9 miljard aan loonsom eigenrisicodrager geworden en de verwachting
is dat deze trend zich door zal zetten in 2018.
Als gevolg van de maatregelen in de hybride markt WGA verwachten we voor 2018 dat het
marktaandeel van eigenrisicodragers zal toenemen naar 40%.

Marktontwikkelingen Ziektewet
Ook voor de Ziektewet-flex kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden. Voor de Ziektewet is er een
toename van het eigenrisicodragerschap. In 2017 zijn 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een
gezamenlijke loonsom van € 89 miljard. In 2016 waren dit er 8.200 met een loonsom van
€ 71 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gestegen van 36% van de loonsom in 2016
naar 43% van de loonsom in 2017. In 2018 verwachten we een verdere stijging van het
marktaandeel van eigenrisicodragers naar 48%.

Bron: Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 – UWV