Werkgevers ontvangen eind november of begin december een beslissing van de belastingdienst waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas voor 2018 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten:

  • premiecomponent WGA-lasten
  • premiecomponent ZW-lasten

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor één van de uitkeringen waarop een premiecomponent betrekking heeft, is geen premie voor de betreffende premiecomponent verschuldigd.

Met name de middelgrote en grote werkgevers (met een loonsom vanaf € 328.000,-) doen er goed aan de beslissing nauwkeurig te controleren. De premie wordt immers geheven als percentage over de loonsom en vormt een belangrijk deel van uw loonkosten. Een belangrijk onderdeel voor de bepaling van de hoogte van de premie betreffen de aan de werkgever toegerekende arbeidsongeschiktheidslasten WGA en ZW. Deze zijn echter als totaalbedrag in de beschikking opgenomen en het is daarom onmogelijk om alleen op basis van de beschikking de juistheid te controleren. Ons advies is altijd om de zogenoemde gevalslijsten op te vragen. Dit kan door bezwaar te maken tegen de beschikking en in dit bezwaar (met behoud van rechten om aanvullende gronden in te dienen) deze gevalslijsten op te vragen.

Vervolgens kunt u op dossierniveau controleren of betreffende personen ook bij u in dienst zijn geweest en of de informatie klopt met de stukken die u van het UWV heeft gekregen.

WIA Specialist kan u desgewenst ondersteunen bij het maken van bezwaar en/of het op dossierniveau controleren of toerekening van de uitkeringen terecht is, dan wel dat de uitkering sowieso terecht is toegekend. Wij nemen graag contact met u op: