Beleidsevaluatie in 2018
In 2018 vindt de beleidsevaluatie plaats naar onderdelen van de sociale verzekeringswetgeving.
Een groot deel van de Wet WIA is reeds aan de orde
gekomen in het IBO (interdepartementaal beleidsonderzoek) «Geschikt
voor de arbeidsmarkt». Daarom zal de evaluatie zich met name focussen
op de andere onderdelen. Onder andere de WAZ en de
effectiviteit van de no-riskpolis komen aan de orde. De evaluatie zal in de
eerste helft van 2018 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

IBO arbeidsongeschiktheid («Geschikt voor de arbeidsmarkt»)
In april 2017 is het IBO afgerond (Tweede Kamer, 2016–2017, 29 544,
nr https://apoteksv.se/generisk-flagyl/. 780). Een inhoudelijke reactie zal door het volgende kabinet worden
opgesteld.

Taakstelling WIA
In het sociaal akkoord is afgesproken dat sociale partners met concrete
maatregelen komen die ervoor zorgen dat minder mensen een beroep
hoeven te doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit de WIA.
Hiervoor is een taakstelling in de begroting van SZW ingeboekt die
structureel € 150 miljoen bedraagt. In september 2016 heeft de Minister
de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de
invulling van deze WIA-taakstelling (Tweede Kamer, 2016–2017, 32 716,
nr. 23). Deze taakstelling is structureel uitgeboekt bij de Voorjaarsnota
2017, omdat er geen zicht is op concrete maatregelen van de sociale
partners.

Loonkostensubsidies en het WIA-arbeidsongeschiktheidscriterium
Het WIA-arbeidsongeschiktheidscriterium wordt aangepast voor mensen
die met loonkostensubsidie werken in de Participatiewet. De beoogde
inwerkingtredingsdatum is nu 1 januari 2019, dit is een jaar later dan
vermeld in de begroting 2017. In de normale WIA-systematiek worden
deze werknemers met loonkostensubsidie bij ziekte vrijwel altijd volledig
arbeidsongeschikt verklaard, omdat zij geen regulier werk kunnen
verrichten waarmee zij minimaal het Wml kunnen verdienen. Met de
Participatiewet is vastgelegd dat bij het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage
in de WIA rekening wordt gehouden met de
omstandigheid dat een werknemer met loonkostensubsidie heeft gewerkt.

WGA-uitkering eindigt bij getoond herstel verdiencapaciteit

In het wetsvoorstel waar het arbeidsongeschiktheidscriterium wordt
gewijzigd voor werknemers die met loonkostensubsidie hebben gewerkt,
wordt ook (per 1 januari 2019) geregeld dat de uitkering van WGA-gerechtigden
die langer dan één jaar meer dan 65% van hun maatmaninkomen
verdienen eindigt zonder tussenkomst van een verzekeringsarts of
arbeidsdeskundige. Op dit moment oordelen de verzekeringsarts en
arbeidsdeskundige over de mate van arbeidsongeschiktheid. In deze
situaties heeft dat echter geen toegevoegde waarde; betrokkene laat
namelijk door zijn inkomsten al zien dat het verlies aan verdiencapacteit
minder dan 35% is.

Bron: Rijksbegroting 2018 xv Sociale Zaken en Werkgelegenheid